Întreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii. In temeiul OUG 44/2008, care reglementeaza intreprinderea familiala, prin familiese intelege  sotul, sotia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizarii întreprinderii familiale, rudele si afinii pâna la gradul al patrulea inclusiv;

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economica decât cel în care si-au organizat întreprindereafamiliala.

Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemulasigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, în conditiile prevazute de lege.

Întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.

CONSTITUIRE

Întreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecarui membru la întreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale în care vor împarti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnatura privata. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii întreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restrânsa.

În scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, întreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni.

Regimul juridic

Întreprinderea familiala nu are patrimoniu propriu si nu dobândeste personalitate juridica prin înregistrarea în registrul comertului.

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrarii acesteia în registrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare

Deciziile privind gestiunea curenta a întreprinderii familiale se iau de catre reprezentantul desemnat în conditiile prin acordul de constituire

Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor întreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor, daca valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii  si a sumelor de bani aflate la dispozitia întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele de participare